غلظت سرب گیاه

مقایسه غلظت سرب در دو گیاه سروخمره‌ای (Thuja orientalis) و ...

پژوهشی با هدف بررسی تأثیر کاربرد غلظت‌های مختلف سرب ( 0 (شاهد)، 200، 500 و 1000 میلی‌گرم بر لیتر) بر جذب آن در دو گیاه سرو (Thuja orientalis) و زیتون(Olea europaea) اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت سرب غلظت این عنصر در دو گیاه ...

More

بررسی غلظت سرب و نیکل در خاک و گیاه مرتعی Halimocnemis ...

این پژوهش در اطراف مرکز دفن زباله حلقه دره کرج با هدف بررسی تعیین غلظت فلزات سنگین (سرب و نیکل) در گیاه Halimocnemis pilifera و خاک منطقه صورت گرفت. به منظور انجام مطالعه سه پلات50 * 50 متر در جهت باد غالب منطقه استقرار یافت.

More

بررسی غلظت سرب و نیکل در خاک و گیاه مرتعی Halimocnemis ...

به منظور برر­سی تفاوت معنی‏دار غلظت فلزات سرب و نیکل در اندام هوایی و ریشه گیاه در پلات‏های مختلف، داده­ها مورد تجزیه واریانس دو طرفه و تعیین تفاوت بین خاک سه پلات از نظر غلظت فلزات سرب و ...

More

اثر آلودگی سربی خاک بر غلظت سرب در گیاه و برخی صفات ...

اثر آلودگی سربی خاک بر غلظت سرب در گیاه و برخی صفات فیزیولوژیک در ارقام مختلف ذرت علوفه‌ای: تحقیقات کاربردی خاک: مقاله 7، دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 ، صفحه 88-100 اصل مقاله (156.17 k)

More

بررسی اثرات غلظت های مختلف سرب و مس بر جوانه زنی بذر و رشد ...

این مورد با افزایش غلظت نیترات سرب تأثیرگذاری بیشتری نشان داده بطوریکه پارامترهای طول ریشه­چه، گیاه­چه و ساقه­چه و همچنین بنیه بذر که متأثر از طول گیاه­چه و درصد جوانه­زنی است، کاهش نشان ...

More

دانلود مقاله اثر غلظت های مختلف سرب بر برخی پارامترهای ...

دانلود مقاله اثر غلظت های مختلف سرب بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاهان. word قابل ویرایش. 26 صفحه. دسته : مقالات رشته کشاورزی. 21700 تومان. 21700. 21700 تومان - خرید و دانلود. چکیده : سرب به عنوان یک فلز ...

More

طرح تحقیقاتی بررسی گیاه پالایی خاک های آلوده به عناصر ...

در مورد کادمیم، بیشترین غلظت در گیاه برنج و در خصوص جذب سرب، تنها گیاه سکاله قادر به جذب سرب بوده و در خصوص نیکل نیز اندام رویشی هندوانه و سکاله به ترتیب بیشترین جذب نیکل را داشتند.

More

بررسی گیاه‌پالایی وتیور و اکالیپتوس در جذب برخی فلزات ...

غلظت فلز سرب در ریشه گیاه وتیور بیشتر از ریشه اکالیپتوس مشاهده گردید. هیچگونه فلز نیکل در اندام هوایی دو گیاه مشاهده نگردید. بیشترین غلظت مس در اندام هوایی برای هر دو گیاه، در تیمار آبیاری با ...

More

تأثیر سالیسیلیک اسید بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، محتوای قند و ...

به منظور بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف نیترات ‌سرب (25/0، 5/0، 75/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌مولار) و سالیسیلیک اسید با غلظت‌های مختلف 5 و 10 میکرومولار بر میزان رنگیزه‌های کلروفیل a، b و a+b، تغییر قندهای محلول و نامحلول و آنزیم‌های آنتی ...

More

بررسی مدیریت محیط زیستی آلودگی کادمیوم با کاربرد روش گیاه ...

افزودن كلاتها به خاكهاي آلوده سرب (2500mg/kg سرب در خاک) غلظت سرب در ساقه ذرت Zea mays و نخود فرنگي Pisun sativum را كمتر از500 mg/kg تا بیشتر از 100000mg/kg افزايش مي دهد.

More

Magiran نشریه آب و خاک، سال سی و پنجم شماره 4 (پیاپی 78 ...

نتایج نشان داد که در همه موارد غلظت سرب و کروم در ریشه های گیاه جو بیشتر از شاخساره بود و با افزایش تنش خشکی، افزایش غلظت سرب در ریشه ها معنی دار نبود اما در شاخساره افزایش معنی دار داشت درحالی ...

More

SID.ir اثر کود گاوي غني شده با لجن کنورتور بر زيست ...

اثر کود گاوي غني شده با لجن کنورتور بر زيست فراهمي آهن در يک خاک آلوده به سرب نویسندگان: تبرته فراهاني نرگس , بقايي اميرحسين * , پلوس آناهيتا

More

بررسی غلظت سرب و نیکل در خاک و گیاه مرتعی Halimocnemis ...

این پژوهش در اطراف مرکز دفن زباله حلقه دره کرج با هدف بررسی تعیین غلظت فلزات سنگین (سرب و نیکل) در گیاه Halimocnemis pilifera و خاک منطقه صورت گرفت. به منظور انجام مطالعه سه پلات50 * 50 متر در جهت باد غالب منطقه استقرار یافت.

More

SID.ir اثر غلظت هاي مختلف سرب بر برخي پارامترهاي ...

اثر غلظت های مختلف سرب بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه کنگر فرنگی. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1392 [cited 2021August28];20(1):49-62.

More

بررسی غلظت عناصر سرب، کادمیوم، کروم و نیکل در انواع کلم ...

اگر غلظت سرب در گیاه 300-30 میلی‌گرم بر کیلوگرم باشد، می‌توان آن گیاه را آلوده به عنصر سرب در نظر گرفت (Alloway, 1990; Kabata-Pendis, 1992)، که با توجه به میانگین غلظت تجمع یافته سرب در نمونه‌های کلم مورد ...

More

اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی ومنگنز ...

"اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی ومنگنز) ریشه گیاه گندم در منطقه دره زرشک، استان یزد". نشریه محیط زیست طبیعی, 69, 2, 1395, 347-359. doi: 10.22059/jne.2016.59753

More

SID.ir تعيين غلظت فلزات سنگين (Cu ،Pb ،Zn) در ريشه گياه ...

تعیین غلظت فلزات سنگین (Cu ,Pb ,Zn) در ریشه گیاه درمنه در اراضی طبیعی اطراف معدن مس دره زرشک, تفت, یزد. محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران). 1395 [cited 2021October09];69(1):35-46.

More

مقاله وضعیت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در گلخانههای استان ...

همچنین ارتباط غلظت سرب و کادمیم گیاه با برخی از ویژگی های خاک بررسی شد . برای انجام این پژوهش از خاک و محصولات 25 واحد گلخا نه در هشت منطقه از استان اصفهان در ماه های شهریور، مهر، بهمن و اسفند 1385 ...

More

مقاله مطالعه تاثیر فلزات سنگین کادمیم و سرب بر خصوصیات رشد ...

افزایش غلظت هریک از عناصر کادمیم و سرب به تنهایی غلظت همان عنصر را در بخش هوایی و ریشه به طور معنی­داری افزایش داد و این مسئله بیانگر رابطه مستقیم بین مقدار فلز در محیط و جذب آن توسط گیاه است ...

More

تاثیر کاربرد کودهاي فسفره و همزیستی قارچ میکوریز با ذرت و ...

غلظت سرب اندام هوایی گیاه ذرت توسط کاربرد تیمار دی آمونیوم فسفات بیشترین کاهش را در پی داشت در حالیکه در گیاه آفتابگردان تیمارهای دی آمونیوم فسفات،اسید هیومیک و پودر استخوان و کاربرد توام ...

More

گیاه‌پالایی: فناوری پالایش خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

صالحی، آزاده، طبری­کوچکسرایی، مسعود، شیروانی، انوشیروان، «زنده­مانی، رشد و غلظت سرب نهال سپیدار (Populus alba clone 44/9) در خاک آلوده به سرب»، مجله جنگل ایران، 1393، جلد 6، شماره 4، صفحات 419-433.

More

بررسی قابلیت دو گونه گیاهی در جذب فلزات سنگین خاک

هدف این تحقیق بررسی تاثیر غلظت­های مختلف مس، روی، سرب، کادمیوم و ترکیب این عناصر موجود در خاک بر میزان تجمع در اندام­های گیاهی دو گونه اکالیپتوس Eucalyptus microtheca و Eucalyptus camaldulensis می­باشد. برای ...

More

بررسی میزان انباشتگی سرب در قسمت‌های مختلف گیاه بنفشه ...

نتایج نشان داد با افزایش غلظت سرب در خاک، میزان آن در هر سه بخش شاخساره، ریشه و گل گیاه افزایش یافت و بیشترین تجمع سرب در ریشه به مقدار 27/41 میلی­گرم بر کیلوگرم مشاهده شد.

More

تنش فلزات سنگین - Website of agroeco!

هرچند مس از عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاه محسوب می شود,در غلظت بیش از حد ,باعث تنش اکسیداتیو می شود و فرایندهای فیزیولوژیکی متعددی مانند فتوسنتز و رشد را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر ...

More

بررسی جذب و انتقال سرب از خاک‌های آلوده به فلزات سنگین به ...

تجمع فلزات سنگین در خاک‌های کشاورزی، علاوه بر آلودگی محیط‌زیست موجب افزایش غلظت و جذب فلزات سنگین در گیاهان می‌شود. به‌منظور بررسی جذب و انتقال سرب در چهار رقم گندم پائیزه (زارع، پیشگام، میهن و اوروم)، تأثیر شش سطح ...

More

بررسی میزان انباشتگی سرب در قسمت‌های مختلف گیاه بنفشه ...

نتایج نشان داد با افزایش غلظت سرب در خاک، میزان آن در هر سه بخش شاخساره، ریشه و گل گیاه افزایش یافت و بیشترین تجمع سرب در ریشه به مقدار 27/41 میلی­گرم بر کیلوگرم مشاهده شد.

More

کاهش آلودگی سرب در پساب های صنعتی از طریق کشت گیاه (پالایش ...

نتایج نشان داد که غلظت سرب در نمونه های زه آب در تمامی تیمارها کمتر از حد مجاز بود. این امر نشان می دهد که عملکرد مجموعه خاک - گیاه در جذب فلز سرب از آب آلوده مطلوب است.

More

تأثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت

بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (600-608). عنوان : (تأثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه )نویسندگان: فاطمه اکبرنژاد, علیرضا ...

More

اثر تنش ناشی از سطوح آلودگی سرب در گیاه یونجه در شرایط ...

بالاترین غلظت نیتروژن بخش هوایی (3.3) به شاهد (0 میلی گرم سرب در کیلوگرم و 70 میلی گرم) تعلق داشت و کمترین غلظت نیز (2.4٪) متعلق به تیمار100 میلی گرم سرب کیلوگرم و تلقیح با جدایه n6 بود.

More

خصوصیات ریزوباکتری های مقاوم به سرب تقویت کننده رشد گیاه ...

نتایج ارزیابی گیاهان نشان داد که غلظت سرب بر رشد S.grossus تاثیر نمی گذارد. ۲۲ ریزوباکتری که از ریزوباکتری های ریزوسفر مقاوم به سرب هستند، براساس مورفولوژی ( ریخت شناسی) سلولی و کلونی، در در سیزده ...

More

بررسی مقدار فلزات سنگین (کادمیم، سرب و نیکل) و نیترات در ...

نتایج غلظت فلزات عناصر سنگین در نمونه های محصول کاهو نشان داد که بدلیل پایین بودن غلظت هر یک از عناصر سنگین شامل کادمیم، سرب و نیکل اندازه گیری آن با دستگاه جذب اتمی در تمامی نمونه ها میسر ...

More

بررسی تأثیر بیوچار گلایول بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و ...

کاربرد 5 ­گرم بیوچار در کیلوگرم خاک در بالاترین غلظت سرب و کادمیوم، سبب کاهش 38/27 و 87/21 درصدی غلظت سرب و کادمیوم در گیاه (اندام هوایی+ ریشه) شد.

More

بررسی غلظت فلزات سنگین روی، سرب و کادمیوم در برنج عرضه شده ...

بررسی غلظت فلزات سنگین روی، سرب و کادمیوم در برنج عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان: فصلنامه علوم و ت

More

تجزیه و تحلیل غلظت فلزات سنگین در خاک آبیاری شده با پساب ...

با توجه به بحران آب در کشور، استفاده از آب‌های نامتعارف از جمله پساب‌ها، با اعمال مدیریت صحیح امری ضروری است. بدین منظور این پژوهش با هدف تأثیر آبیاری با پساب شهری خرم‌آباد بر غلظت برخی فلزات سنگین (سرب، کادمیم، مس ...

More

بررسی میزان سرب و کادمیوم برنج های ایرانی و وارداتی ...

غلظت فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) نمونه های جمع آوری شده توسط دستگاه ICP-OES قرائت گردید و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحلیل های آماری صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که متوسط کادمیوم موجود ...

More

Magiran اثر آبیاری با فاضلاب بر انباشت فلزات سرب و ...

میانگین غلظت کادمیوم در دانه های دو گیاه دارای اختلاف معنی داری نبود، هرچند غلظت سرب در دانه جو به صورت معنی داری بیشتر از گندم بود. میانگین هر دو فلزدر خاک مزارع گندم با جو دارای اختلاف معنی ...

More